Handelsbetingelser

Almindelige rejsebetingelser for pakkerejser hos Viktors Farmor

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Viktors Farmor og kunden, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

Aftaleindgåelse

Viktors Farmor anser aftalen som indgået ved rettidig betaling af depositum, som angivet i den faktura der fremsendes ved rejsebestilling. Sammen med fakturaen har du modtaget disse almindelige bestemmelser.

Rejsedokumenter

Viktors Farmor fremsender relevante rejsedokumenter elektronisk til kunden. Ved modtagelse af disse har du pligt til at gennemgå disse og straks reagere, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Det er særligt rejsedato og dit navn, du skal kontrollere. Navnet skal stå nøjagtigt, som det står i dit pas.

Pris og betaling

Priserne i programmet dækker altid fly t/r fra Danmark samt eventuelle indenrigsfly på destinationen.

Alle udflugter, buskørsel, kørsel med specialkøretøjer, alle sejladser og bådture samt som hovedregel alle entréudgifter for det programsatte er med i prisen. Priserne omfatter hotel med halvpension pr. person i delt dobbeltværelse – medmindre andet udtrykkeligt er nævnt for det enkelte rejsemål.

Tillæg for eneværelse er nævnt ved de enkelte rejsemål. Ønsker man delt dobbeltværelse, og der ikke er mulighed herfor, bliver der opkrævet tillæg for enkeltværelse.

Prisen dækker såvel dansk rejseleder samt engelsktalende lokalguider. Medmindre andet fremgår af rejseprogrammet.

Drikkepenge til lokale guider og chauffører er inkluderet i rejsens pris. Der er enkelte undtagelser som fremgår tydeligt under de enkelte rejser (typisk når der ikke er dansk rejseleder på rejsen).

Prisen dækker ikke afbestillingsforsikring, rejseforsikring og visum. I de tilfælde visum er indeholdt i prisen, fremgår det under den enkelte rejse.

Ønsker du relevante rejsedokumenter fremsendt med almindelig post, koster det 550 kr. i forsendelsesomkostninger.

Tilmeldingsfrist

Tilmelding til rejsen bør så vidt muligt ske inden 8 uger før afrejse. Dette skyldes Viktors Farmors deadlines hos flyselskaber og evt. også deadlines i forhold til visum. Tilmelding senere end 8 uger før afrejse kan ofte lade sig gøre, men kan også betyde en forhøjet pris.

Betaling af rejsen

Ved tilmelding betales et depositum på 3.000 kr.

Restbeløbet skal normalt betales 9 uger før afrejse, hvis ikke særlige forhold gør sig gældende.

Rejsedokumenter og billetter fremsendes elektronisk senest 7 dage før afrejse.

Pas og visum

For de fleste af vores oversøiske rejsemål gælder, at pas skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejsedato. Undtagelser herfra ses under den enkelte rejse.

Alle oplysninger om pas og visum gælder alene for personer med dansk pas. Viktors Farmor skal informeres, hvis du ikke er dansk statsborger, hvis du har dobbelt statsborgerskab, eller hvis du rejser på diplomatpas. Viktors Farmor vejleder dig i forbindelse med visum i disse tilfælde.

Vaccination

Viktors Farmor oplyser om vaccinationskrav, men ikke nødvendigvis om øvrig anbefalet sygdomsforebyggelse. Du bør altid konsultere egen læge eller rejsemedicinsk specialklinik i forbindelse med vaccination og sygdomsforebyggelse. Når Viktors Farmor alligevel informerer om anbefalede vaccinationer eller profylakse, er det en service uden lægeligt ansvar. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal kunne dokumenteres.

Forsikringer

Afbestillingsforsikring

Det er muligt at tegne en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen skal altid tegnes samtidig med bestilling af rejsen/indbetaling af depositum. Undersøg selv dækningen på den forsikring, du tegner.

Rejseforsikring

Deltageren er selv ansvarlig for, at det er den rette rejseforsikring, der bliver tegnet.

Rejser indenfor EU

Den offentlige sygesikring dækker i EU, når du har et blåt sundhedskort. Med det blå EU-sundhedskort har du adgang til læge og tandlægehjælp samt behandling på offentlige sygehuse i alle EU- og EØS-lande. Kortet giver dig ret til samme behandling, som borgene i det pågældende land har ret til, og derfor kan en delvis egenbetaling være tilfældet. Det anbefales at købe en udvidet rejseforsikring, der bl.a. dækker hjemtransport.

Øvrige verden

Viktors Farmor kræver at man ved rejser uden for EU har en rejseforsikring, der som minimum dækker sygdom og hjemtransport. Viktors Farmor kan ikke holdes ansvarlig for udgifter, der opstår, på grund af deltagers manglende forsikring.

Viktors Farmor samarbejder med Gouda. For mere information om, hvordan du kan tegne en rejseforsikring hos Gouda.

Du skal være opmærksom på følgende, der har betydning for dækningen:

Er du 70 år eller derover, og lider af en kronisk sygdom, kan der frivilligt søges om forhåndsgodkendelse, hvis du ønsker at købe en Gouda rejseforsikring.

Tilbagebetaling af depositum

Har du bestilt og betalt depositum for rejsen og mod forventning ikke kan få rejseforsikring hos Gouda eller et andet selskab, refunderer vi naturligvis det fulde depositum – inkl. evt. afbestillingsforsikring.

Afbestiller du af andre årsager henviser vi til vores normale afbestillingsregler.

Afbestilling

Afbestilling af rejsen skal foretages skriftligt. Hvis rejsen afbestilles inden 10 uger før afrejse, tilbagebetales halvdelen af det indbetalte depositum. Evt. afbestillingsforsikring tilbagebetales ikke.

Afbestilling mellem 10 og 8 uger før afrejse medfører tab af depositum.

Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejse, ved udeblivelse eller ved for sent fremmøde vil rejsens pris være tabt. Dette gælder også, hvis udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas, viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter.

Hvis der på rejsemålet opstår naturkatastrofer eller begivenheder af krigslignende karakter indenfor et tidsrum af 2 uger før afrejse, refunderes hele rejsens pris. Tilbagebetaling er dog betinget af, at Udenrigsministeriet fraråder rejse til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Er det en individuel rejse eller en rejse arrangeret for en privat gruppe, tilbagebetales depositum og eventuelle flybilletter ikke uanset tidspunktet for afbestilling.

Ønsker du at ombooke din rejse (det vil sige flytte din bestilling fra én rejse til en anden), kan det ske mod et gebyr på 750 kr. pr. person. Det skal ske i god tid og inden 12 uge før afrejse. Vil du ombooke senere end 12 uger før afrejse, så kontakt din rejsekonsulent.

Overdragelse af rejse

Under visse omstændigheder kan rejsen overdrages til tredje part (f.eks. familie eller venner) mod et gebyr på 750 kr. Hertil kommer eventuelle omkostninger for navneændring på fly og hoteller med mere.

I nogle tilfælde begrænser vores underleverandører helt eller delvist en overdragelse. For eksempel kan det være, at der skal købes helt ny flybillet.

Vær opmærksom på, at de fleste flybilletter, der indgår i en pakkerejse, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt. Overdragelse kan kun ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Aflysning

Hvis en rejse må aflyses, tilbagebetales hele det indbetalte beløb inkl. forsikringer tegnet gennem Viktors Farmor.

Rejsen gennemføres med minimum 10 deltagere, hvis ikke andet er nævnt. Hvis rejsen aflyses på grund af for få deltagere, vil det ske senest en måned før afrejse. En rejse kan også aflyses, hvis der i nærheden af rejsemålet opstår oprør, krigshandlinger eller naturkatastrofer.

Ændring af rejseplan

Det kan forekomme at afrejse- og hjemrejsedatoer må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som vi ikke kan holdes ansvarlige for. Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen. Dette er en beslutning, der tages på stedet af den danske rejseleder i samråd med vores samarbejdspartner. Hvis en del af den planlagte rute må ændres på grund af force majeure eller force majeure lignende situationer, kan Viktors Farmor ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor.

Flyforsinkelser

I flere situationer kan du være berettiget til en kompensation fra luftfartsselskabet på 250, 400 eller 600 Euro, hvis dit fly er forsinket og en række parametre er opfyldt, jf. EU-Forordning EC 261.

I så tilfælde vil du efter hjemkomst blive ringet op af Dansk Rejsehjælp, som tilbyder at indsende og behandle dit krav mod luftfartsselskabet.

Du bliver spurgt om du ønsker, at de skal søge kompensationen på dine vegne. Forud for opkaldet har vi indsendt dit navn, mail, telefonnummer og flybillet til Dansk Rejsehjælp.
Siger du nej tak, så kontakter de dig ikke igen, og de sletter de indsendte data. 

Prisen er 30% af det, du får i kompensation fra luftfartsselskabet, og skulle de mod forventning ikke vinde sagen, har du ingen omkostninger.

Almindelig fysisk form på rejsen

For alle rejser med Viktors Farmor gælder det, at du skal være godt gående og i en almindelig fysisk form. Det betyder f.eks., at du selv skal kunne håndtere din bagage.

For vores vandreferier har vi særlige beskrivelser af niveauerne i et støvlesystem med sværhedsgrader

Regler for indførsel af frø, planter og plantedele

EU's Plantesundhedsforordning betyder, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra rejser uden for EU, uden et officielt plantesundhedscertifikat

Reklamation

Oplever du mangler på rejsen, skal vi informeres hurtigst muligt. Det skal du gøre, så vi har mulighed for at rette op på manglerne.

På grupperejser skal du reklamere til rejselederen på stedet. Hvis rejselederen ikke løser problemet, skal du straks kontakte os på tlf +45 86 22 71 81 (udenfor åbningstid bruges +45 30 73 48 49).

På individuelle rejser skal du reklamere til underleverandør på stedet (f.eks. samarbejdspartner, hotel, lokalguide eller chauffør), der leverer den ydelse, som er mangelfuld. Hvis de ikke løser problemet, skal du straks kontakte os på +45 86 22 71 81 (udenfor åbningstid bruges +45 30 73 48 49).

Reklamerer du ikke straks, som beskrevet ovenfor, kan du miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26.

Viktors Farmor er - som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Viktors Farmor, skal fremsættes inden rimelig tid efter rejsens afslutning. I modsat fald mister du retten til at gøre krav mod bureauet gældende.

Pakkerejse-Ankenævnet
Haldor Topsøes Allé 1, st.
Bygning 91
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 46 11 00
Hjemmeside

Begrænsninger i Viktors Farmors erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU-forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Viktors Farmor begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF-konventionen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Viktors Farmors erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Beløbene angives i SDR. SDR er en regneenhed, der benyttes af Den Internationale Valutafond (IMF). SDR er formelt det betalingsmiddel, som centralbankerne bruger indbyrdes. Den gældende SDR kurs (XDR) findes på Nationalbankens hjemmeside.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU-forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR
  Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF-konventionen og EU-forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Læs om privatlivspolitik

Læs om cookiepolitik

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til handelsbetingelserne hos Viktors Farmor.

 • Mere end 25 års erfaring med unikke grupperejser

 • Mindre grupper større oplevelser

 • Inkl. drikkepenge til guider og chauffører