Bæredygtigheds-politik

Viktors Farmors CSR- og bæredygtighedspolitik

Som rejsebureau – med en lang række samarbejdspartnere som f.eks. rejseledere, lokale guider, partnere i udlandet, hoteller, attraktioner og kunder – forstår vi vores rolle i udviklingen af en ansvarlig og bæredygtig turisme. Derfor forpligter vi os til at følge en god bæredygtig praksis, så der er flere positive følgevirkninger af vores rejser og færre negative. Derudover opfordrer vi vores kunder og samarbejdspartnere til også at følge en god bæredygtig praksis.

Vores bæredygtigheds- og socialpolitik kan deles ind i seks temaer. Hvert tema består af en række principper og tilhørende praktiske handlinger.

1. Bæredygtig organisering og overholdelse af nationale love og bestemmelser

Vi forpligter os til at:

 • Have en ansat, der er ansvarlig for koordineringen af bæredygtige tiltag hos Viktors Farmor.
 • Have en klar mission og vision, der kommunikeres ud til kunder, partnere og leverandører.
 • Have en tilgængelig og nedskrevet bæredygtighedspolitik, der har til formål at reducere negative sociale, kulturelle, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af Viktors Farmors aktiviteter.
 • Gennemføre en vurdering af virksomhedens aktiviteter for at etablere et udgangspunkt til forbedring af bæredygtige tiltag.
 • Udforme en handlingsplan for bæredygtig udvikling med tydeligt definerede mål, handlinger, ansvarsområder og tidsrammer.
 • Udarbejde en procedure for at overvåge og evaluere implementeringen af bæredygtige tiltag.
 • Sikre gennemsigtighed på vores hjemmeside og gennem ekstern kommunikation.
 • Sikre at alt personale kender vores bæredygtighedspolitik, og at de forpligter sig til at følge og forbedre den.

Vi forpligter os desuden til at overholde alt national lovgivning, regulering og praksis i de lande, hvor vi har rejser til.

2. Interne procedurer på kontoret: Socialpolitik og rettigheder

Vi forpligter os til at have en skriftlig og velkommunikeret socialpolitik, der sikrer et trygt arbejdsmiljø. Politikken omfatter følgende principper:

 • Medarbejderne har frihed til at indtræde i eller forlade en stilling.
 • Før en medarbejder kan opsiges, skal ledelsen give en varsling.
 • Arbejdsvilkår og jobbeskrivelse inkluderes i medarbejdernes ansættelseskontrakter i overensstemmelse med national lovgivning.
 • Lønsats angives i kontrakten.
 • Der kompenseres for overtid efter aftale.
 • Der tegnes sundhedsforsikringer og arbejdsskadeforsikringer for fastansatte medarbejdere i overensstemmelse med national lovgivning.
 • Medarbejderne har ret til betalt ferie og sygefravær.
 • Viktors Farmor har en sundheds- og sikkerhedspolitik for medarbejderne, der overholder nationale juridiske standarder.
 • Viktors Farmor har førstehjælpsudstyr tilgængeligt samt medarbejdere ansat, der kan førstehjælp.
 • Viktors Farmor overholder national lovgivning angående minimumsalder for ansatte.
 • Der er procedurer på plads, så medarbejdere kan indgive klager.
 • Der foreligger en klar procedure i tilfælde af uacceptabel arbejdsindsats eller opførsel, der kan kommunikeres til medarbejderen.
 • Medarbejdernes trivsel måles regelmæssigt.
 • Der tilbydes vejledning og træning angående sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
 • Viktors Farmor skaber muligheder for at studerende kan komme i praktik.

Vi forpligter os til at overholde medarbejdernes rettigheder ved at:

 • Erklære at vi ikke hindrer medlemskab af fagforeninger, kollektive forhandlinger om arbejdsvilkår og repræsentation fra fagforeninger.
 • Undgå diskrimination med hensyn til rekruttering, ansættelsesvilkår, adgang til uddannelse, forfremmelser eller lederstillinger baseret på køn, race, alder, handicap, etnicitet, religion/tro eller seksuel orientering.
 • Sikre at medarbejderne har lige adgang til ressourcer og mulighed for personlig udvikling igennem træning og uddannelse.

3. Interne procedurer: Miljø og samfund

Vi forpligter os til at beskytte miljøet og forbedre forholdet til lokalsamfundet ved at håndhæve følgende praksis:

 • Måle, overvåge og reducere vores energiforbrug.
 • Implementere arbejdsgange, der reducerer brugen af printerpapir og blækpatroner – som f.eks. at indstille kopimaskiner og printere til tosidet udskrivning og andre former for papirbesparende tilstande som standard.
 • Trykke promoveringsmaterialer (f.eks. brochurer) på miljøvenligt papir.
 • Implementere foranstaltninger for at reducere spild af brochurer.
 • Købe grøn energi når det er muligt.
 • Slukke lys og udstyr når det ikke er i brug, bruge automatiske tænd/sluk-systemer med timere og indstille udstyr til energibesparende tilstand som standard, hvor det giver mening.
 • Reducere brugen af engangsprodukter og forbrugsvarer.
 • Ved indkøb af nye genstande vurderes det i første omgang, om det kan købes brugt. Hvis ikke dette giver mening, overvejes produktionsomkostninger og kvalitet af produktet. Ved køb af elektronik prioriteres lavenergi-udstyr.
 • Udvikle og implementere en plan for at reducere affald og genanvende mest muligt.
 • Reducere mængden af emballagematerialer og minimere brugen af ikke-genanvendelig eller ikke-bionedbrydelig emballage. Mængden af emballage skal bl.a. reduceres ved at købe produkter i større beholdere.
 • Affaldssortere så meget som muligt og følge nationale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af affald.
 • Genanvende og affaldssortere batterier korrekt.
 • Reducere transport ved f.eks. at tage flere telefon- og videomøder med udenlandske partnere, og ved at give medarbejderne mulighed for at arbejde hjemmefra.
 • Tilbyde medarbejdere information om og vejledning i deres roller og ansvar i de bæredygtige tiltag.
 • Bruge rengøringsmaterialer, der er ikke-skadelige, biologisk nedbrydelige og er certificeret med et økomærke.

4. Dyrevelfærd

Dyrevelfærd er enormt vigtigt for os. Vi forpligter os hertil ved at have en tydelig politik angående dyrevelfærd på vores rejser. I den forbindelse har underskrevet dyrevelfærdsorganisationen World Animal Protections Wildlife-Friendly pledge, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at følge deres retningslinjer.

Læs vores dyrevelfærdspolitik

5. Rejseledere

Det er vigtigt for os, at vores rejseledere har et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Vi forpligter os til dette ved at:

 • Sikre at rejselederne forstår vilkårene for deres ansættelse inkl. aflønning.
 • Sikre os at rejselederne er kvalificerede og bliver tilbudt løbende træning.
 • Sikre os at vores rejselederne er informeret omkring relevante aspekter af vores bæredygtighedspolitik igennem f.eks. telegrammer, e-mails og oplæring- og træningssessioner.
 • Vores rejseledere bliver som minimum én gang om året oplyst om deres rolle i Viktors Farmors bæredygtigheds- og socialpolitik og om Viktors Farmors fremtidige ambitioner på dette område. Dette gøres ved vores årlige rejselederweekend i juni og løbende via e-mails, videoer og lignende.

6. Kundekommunikation og -beskyttelse

Vores kunders trivsel, sikkerhed og adgang til information er vigtig for os. Hos Viktors Farmor sikrer vi derfor en klar og kontinuerlig kommunikation fra vores side. Før kunden booker rejsen, betyder dette at:

 • Vi overholder markedsføringsloven samt "Code of conduct in marketing and advertising" fra Det Internationale Handelskammer (ICC Danmark). Markedsføringsloven sikrer god praksis indenfor marketing og indledes bl.a. med ”Du må ikke bruge falske, misledende eller mangelfulde oplysninger”.
 • Informationerne om rejsens indhold og pris er tydelige og nøjagtige.
 • Informationerne om rejsemålene er faktuelle, afbalancerede og komplette.
 • Kunder og potentielle kunder informeres om Viktors Farmors bæredygtighedsforpligtelser og handlinger.

Efter booking og under rejsen forpligter vi os til at:

 • Sikre at vores kunders privatlivsdata er beskyttet.
 • Have en kontaktperson og et telefonnummer tilgængeligt for kunder til nødsituationer.
 • Træne personalet og have retningslinjer for, hvordan vi håndterer nødsituationer.

Efter ferien forpligter vi os til at:

 • Måle kundetilfredshed for hver afsluttet rejse og tage dette i betragtning ifm. service- og produktforbedring.
 • Have klare procedurer i tilfælde af klager fra kunder.